Všeobecné obchodní podmínky

 

 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen obchodní podmínky ) obsahují podmínky prodeje zboží geotextilie, PVC folie, doplňky, nářadí, asfaltové hydroizolační pásy, asfaltové střešní šindele, asfaltové výrobky a jiné ( dále jen zboží nebo výrobek ), a jsou platné jako součást rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi prodávájícím UO TEX s.r.o. na jedné straně a další osobou nebo subjektem na druhé straně jako kupujícím, přičemž k uzavření kupní smlouvy může dojít ústně, v písemné formě s  podpisy účastníků na jedné listině nebo formou objednávky  a jejího následného akceptování prodávajícím.
2. Obchodní podmínky jsou vystaveny na internetových stránkách prodávajícího jakož i v listinné podobě v provozovnách prodávajícího.
3. Při předpokládaném opakujícím se plnění je zpravidla uzavírána rámcová kupní smlouva upravující další podmínky vzájemného vztahu a na jejímž základě jsou pak uzavírány dílčí kupní smlouvy.
4. Uzavřením rámcové kupní smlouvy, či dílčí kupní smlouvy účastníci zároveň prohlašují že nejsou úpadci ani dlužníky v insolvenčním řízení ani insolvenční návrh u nich nebyl zamítnut pro nedostatek majetku.
5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky zejména zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele.
II. UZAVŘENÍ SMLOUVY
1. Podáním objednávky či přímo uzavřením kupní smlouvy stvrzuje kupující, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky se tak stávají součástí smluvního ujednání.
2. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem ( závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího ). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
3. Při objednání zboží s použitím prostředků komunikace na dálku (internet, telefon, fax) přijde kupujícímu obratem na emailovou adresu, uvedl li ji při objednání, potvrzení objednávky. Pokud tento email nepřijde, zadal při registraci špatnou emailovou adresu. Jestliže je emailová adresa v pořádku a potvrzení objednávky přesto nepřišlo, má kupující možnost kontaktovat prodávajícího v pracovní době na emailové adrese či telefonním čísle uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.
4. Doba platnosti nabídky zboží a ceny ( ceník ) je časově neomezena , pokud prodávající výslovně neuvede něco jiného, přičemž prodávající je oprávněn tuto nabídku měnit. Změna ceny se netýká již kupujícím objednaného zboží.
5. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží  a převést  na něho vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu a případné náklady na dopravu.
6. Kupující nenese žádné náklady v souvislosti s učiněním objednávky zboží.
III. DODÁNÍ ZBOŽÍ 
1. Pokud se účastníci nedohodnou jinak, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním kupujícímu v provozovně prodávajícího v České republice nebo jeho dodáním na místo určené kupujícím.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží, jakmile je mu zboží předáno. Eventuelně jakmile je předáno třetí osobě –dopravci. Převodem vlastnictví přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. V okamžiku převodu vlastnictví vzniká prodávajícímu povinnost uhradit za sjednaných podmínek kupní cenu.
IV. FINANČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Součástí kupní ceny je DPH v zákonné výši. V případě, že prodávající zajišťuje dopravu zboží kupujícímu, hradí náklady na dopravu kupující, pokud se účastníci nedohodnou jinak.
2. Kupující má následující možnost způsobu platby kupní ceny.
a) Platba hotově při převzetí zboží.Kupující uhradí cenu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího či mimo provozovnu po dopravení zboží kupujícímu.
b) Převodem z účtu.Kupující uhradí zboží bankovním převodem na základě daňového dokladu vystaveného prodávajícím.
c) Pokud byl sjednán bonus, má kupující nárok na bonus pouze z obratu, který byl zaplacen v řádném termínu splatnosti příslušných daňových.
V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Od uzavřené kupní smlouvy slze odstoupit v případě, kdy tak stanoví smlouva nebo zákon, přičemž v případě odstoupení od smlouvy z důvodu, které nejsou na straně prodávajícího, ponese kupující náklady spojené s vrácením zboží. V případě odstoupení od smlouvy si účastníci bezodkladně vydají vše, co do té doby vzájemně plnili.
2. Prodávající je oprávněn od dílčí kupní smlouvy, jakož i od rámcové smlouvy odstoupit, pokud je kupující v prodlení se splacením kupní ceny více jak 30 dnů.
3. Je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 419 občanského zákoníku, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. X. odst 4. Obchodních podmínek a dále pak zejména v těchto případech:
– Jestliže je prodlení prodávajícího s dodáním zboží porušením smlouvy podstatným způsobem, přičemž kupující v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu po té, co se o prodlení dozvěděl
– Bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží, je li smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku, ledaže jde o zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Kupující do 14 dnů od takového odstoupení zašle nebo předá prodávajícímu předmětné zboží, v neporušeném obalu.Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží.Prodávající vrátí do 14 dnů od odstoupení kupujícímu všechny peněžní prostředky, které od něho přijal ( nikoli však dříve než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal ). A to včetně nákladů na dodání ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který prodávající nabízí.
VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ
1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se vyskytnou při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později a za vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, pokud je záruka na zboží poskytována.
2. Prodávající odevzdá kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou li jakost a provedení sjednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Kupující nemá práva z vadného plnění,jedná li se o vadu, kterou  musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření kupní smlouvy, o které věděl, nebo kterou sám způsobil. To neplatí ujistil li ho prodávající výslovně , že věc je bez vad, anebo zastřel li vadu lstivě.
3. Vada je zhoršená vlastnost výrobku oproti uvedeným vlastnostem a technickým parametrům. Vadou je také dodání jiného než požadovaného množství, nebo dodání jiného druhu výrobku než je požadováno. Vada není běžné opotřebení výrobku vzniklé jeho užíváním.Za vadu nelze považovat změnu výrobku ( tzn.jeho vlastností či barevných odstínů ), která vznikla po jeho dodání v důsledku nesprávného používání, skladování, špatné manipulace nebo nedodržením technologických pokynů výrobce při aplikaci.
4. Není li sjednáno něco jiného, zabalí prodávající věc podle zvyklostí, nejsou li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu.
5. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, množství a stav zboží při jeho dodání. Pokud je kontrola zboží při dodání obtížná či nemožná, je kupující povinen provést kontrolu zboží následně bez zbytečného odkladu . Zjistí li kupující vady, výrobek nesmí zrpacovat či jinak použít, jinak ztrácí právo tyto vady uplatňovat. Viditelné vady je kupující oprávněn reklamovat při převzetí zboží, maximálně však do 48 hodin od jeho převzetí. U skrytých vad, zjištěných při rozbalení nebo při aplikaci má kupující právo reklamovat výrobek do 5 dní po zjištění vady, nejpozději však do 90 dnů od převzetí zboží.
6. Je li na zboží poskytována záruka na jakost a vyskytne li se u výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla li uplatněna v záruční době.Záruku za jakost  nelze zaměňovat   s životností výrobku  tj. dobou po kterou při správném používání včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem a danému účelu sloužit.
7. Prodávající neodpovídá za vady výrobku mající původ v nesplnění parametrů příslušných technických norem, pokud z těchto důvodů byla poskytnuta sleva z kupní ceny.
8. Záruční doba a předpokládaná životnost se vztahuje pouze k funkčnosti výrobků po jejich aplikaci z hlediska jejich stárnutí za předpokladu jejich skladování, manipulace a použití podle technologických pokynů výrobce. Maximální skladovatelnost všech typů je 6  měsíců od data expedice z prodejního místa
9.Úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla kupujícímu vzniknout v souvislosti s jednotlivými dílčími kupními smlouvami, činí maximálně částku rovnající se 1 % kupní ceny za zboží, sjednané v příslušné dílčí kupní smlouvě, k níž se vznik škody kupujícímu váže. Kupujícímu není oprávněn požadovat náhradu škody v částce vyšší, než kolik činí 1% výše kupní ceny za předmět či předměty koupě sjednané v jednotlivé dílčí kupní smlouvě, k níž se vznik škody kupujícímu váže.
VII. UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE
1. V zájmu urychleného vyřízení se reklamace uplatňuje zpravidla u příslušného obchodního zástupce prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci písemně do formuláře prodávajícího. Nákup reklamovaného výrobku prokazuje kupující nákupním dokladem s výrobním štítkem ( resp. Částí obalu s identifikačními údaji výrobku ). Bez předložení nákupního dokladu a výrobního štítku zahájí prodávající reklamační řízení pouze tehdy, pokud kupující  jiným věrohodným způsobem  prokáže oprávněnost svého nároku. Reklamace bude dále obsahovat identifikaci výrobku, popis vad nebo přesné určení , jak se vada projevuje a vadné množství.
2. Při reklamaci zboží , kupující zašle či předá osobně nepoužité  zboží v původním nebo jiném vhodném obalu spolu s průvodní dokumentací ( či kopií těchto listin ) zpět prodávajícímu a přiloží specifikaci vady zboží.
3. Jakmile kupující specifikuje svůj nárok v rámci uplatnění práv z odpovědnosti za vady výrobku ( např.  nárok na odstranění vady či slevu z kupní ceny), je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.
4. Prodávající je oprávněn před uznáním reklamce provést prohlídku reklamovaného výrobku
5. Uplatní li kupující právo z odpovědnosti za vady zboží řádně a včas, bude reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu,  zpravidla do 30 dnů ode dne reklamace, pokud k vyřízení reklamace nebude důvodná další osoba.
VIII. ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍCH PRÁVECH KUPUJÍCÍHO- SPOTŘEBITELE VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I JEHO PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV
1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, přičemž projeví li se vada  v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné  již při převzetí. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména , že v době, kdy kupující zboží převzal,
– Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
– Se zboží hodí k účelu  který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
– Zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
– Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
– Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytuje v době dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží
3. Požádá li o to kupující potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnost z vadného plnění nejméně  v takovém rozsahu v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.
4. Nemá li zboží náležité vlastnosti může kupující považovat dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené , ale pokud se vada týká pouze součásti věci může kupující požadovat jen výměnu součásti, není li to možné  může odstoupit od smlouvy. Je li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze li vadu  odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady . Právo na dodání nové věci , nebo výměnu součásti má kupující  i v případě opravitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady  po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit Neodstoupí li kupující od smlouvy nebo neuplatní li právo na dodání nové věci bez vad , na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by z jednání nápravy kupujícímu způsobilo značné obtíže.
5. Uplatní li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě,kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Veškeré obchodní údaje uvedené ve smlouvě jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, jen za účelem naplnění příslušného smluvního vztahu a jeho evidenci. Obsah kupní smlouvy je prodávajícím archivován a je přístupný
2. Kupující, který je subjektem osobních údajů, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn, v souladu s ustanovením  §5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, použít za účelem nabízení svých produktů jméno příjmení a adresu kupujícího, pokud s tím kupující nevysloví písemný nesouhlas. Kupující zároveň souhlasí, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů za účelem nabízení produktů prodávajícího třetí osobu – zpracovatele
3. Kupující uzavřením  smlouvy zároveň prohlašuje, že všechny jeho osobní údaje  jsou pravdivé, a že se seznámil  se svými právy dle ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na jejich opravu.
X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Prodávající a kupující se mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, pokud se na jejich změně dohodnou. V takovém případě mají dohodnuté změny přednost před příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.
2. Pokud některá ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek pozbudou platnosti zůstávají ostatní ustanovení platná.
3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást příslušné kupní smlouvy a rámcové smlouvy, je li uzavřena. Smlouva je vždy u prodávajícího uložena a kupující k ní má na vyžádání přístup.
Share This