Politika kvality

Společnost UO TEX, s.r.o. chce i nadále pokračovat v trvalém zlepšování svých výrobků, služeb a procesů fungování uvnitř společnosti. Z tohoto důvodu v roce 2003 naše společnost zavedla pro oblast svého podnikání Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001.Naše společnost neustále zvyšuje efektivnost systému managementu kvality v souladu s kontextem a strategickými záměry.

Princip orientace na zákazníky a jiné zainteresované strany

 • Všichni v naší společnosti si uvědomujeme, že jsme plně závislí na našich zákaznících. Proto chceme uspokojovat jejich požadavky tak, aby se k nám vždy s důvěrou vraceli.
 • Vzájemná komunikace s dodavateli a odběrateli bude vedena vždy korektně k dosažení spokojenosti zákazníka.
 • Vedení společnosti se zavazuje sdělovat uvnitř naší organizace důležitost plnění požadavků zákazníků, ale i normativních a legislativních požadavků a požadavků interních předpisů. Společnost i její zaměstnanci dodržují veškerou legislativu České republiky, tedy řídí se zákony, vyhláškami a veškerými právními předpisy. Jednají dle společenských zvyklostí a etiky.
 • Společnost se zavazuje dostát všem závazkům a oprávněným požadavkům, které vznikly a vzniknou na základě naší podnikatelské činnosti. Tím jsou myšleny zejména závazky a požadavky orgánů samosprávy a institucí státní správy, bank, pojišťoven a dalších zainteresovaných stran.
 • Kvalitou výrobků chceme uspokojovat požadavky a očekávaní zákazníků z hlediska účelu použití a ve shodě s normami a specifikacemi.
 • Obchody chceme realizovat v dohodnutých termínech a při cenách schopných konkurence.
 • Zvyšování kvality, výkonů a snižování nákladů realizovat také s využíváním metod trvalého zlepšování.
 • Rozvoj systému kvality výrobního procesu směrovat k dosahování nulové propustnosti vadných výrobků k jednotlivým zákazníkům.
 • Neustálým zlepšováním technologií zajišťovat, že kvalita našich produktů a procesů splňuje definované požadavky.
 • Monitorovat spokojenost zákazníků, poznávat a analyzovat jejich současné a budoucí potřeby. Na základě těchto zjištění vyvozovat dalších aktivity vedoucí k zvýšení spokojenosti zákazníků i jiných zainteresovaných stran.
 • Monitorujeme a hodnotíme způsobilost našich odběratelů, tak aby se co nejvíce minimalizovali riziko nezaplacení našich pohledávek.

Princip vedení lidí a týmové práce, rozvoj a angažovanost lidí

 • Zavazuje se cílevědomě budovat zázemí pro své pracovníky a současně zkvalitňovat jejich práci formou vzdělávání.
 • O problémech se otevřeně diskutuje a řeší za pomoci managementu, a to analýzou příčin a přijímáním účinných opatření a to na výrobních, obchodních poradách a poradách vedení.
 • Společnost prostřednictvím odměn motivuje své zaměstnance k větší angažovanosti. Od tohoto kroku si slibuje zvýšení kvality sortimentu a služeb na straně druhé i snížení nákladů.

 

Princip měřitelnosti výsledků, neustálého zlepšování

 • K zajištění Politiky kvality se vrcholové vedení zavazuje udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky Normy ČSN EN ISO 9001.
 • K uplatňování politiky kvality slouží cíle kvality, které si každý rokstanovují vedoucí úseků s přímou odpovědností za procesy zařazené do systému kvality. Cíle musí být konkrétní, měřitelné a zohledňovat potřeby společnosti.
 • Pro využití principu měřitelnosti výsledků slouží také rozbory výsledků firmy, které jsou každý měsíc vyhodnocovány a porovnávány s uplynulým obdobím, což umožňuje včasné reakce na negativní změny v nákladech a výnosech firmy.
 • Důležité pro měřitelnost výsledků jsou v naší společnosti také dva plány a to sice plán finanční a plán obchodní. Tyto jsou pravidelně vyhodnocovány, přinášejí také podklady pro hodnocení zaměstnanců a počítá se s nimi i do dalších let.
 • Snažíme se neustále zlepšovat výrobky, zvyšovat efektivnost a účinnost všech procesů, systém managementu kvality a včas přijímat preventivní opatření. Nejbližším cílem je navýšení produktivity práce ve výrobě při zachování kvality výrobků.
 • Využíváme podněty pracovníků ke zlepšování výkonnosti všech procesů a činností.
 • Systematicky provádíme údržbu výrobního zařízení pro dosažení shody s požadavky na produkt.

Princip partnerství s dodavateli

 • Naše politika kvality klade důraz na plnění požadavků stanovených zákazníky a závaznými předpisy a na neustálé zlepšování efektivnosti systému jakosti. Pro zvyšování kvality a výkonů při snižování nákladů, musíme neustále vyhledávat nové dodavatele kvalitních materiálů při snaze o snižování nákladů na suroviny, obaly a další materiál při zachování kvality výrobků.
 • Monitorujeme a hodnotíme způsobilost našich dodavatelů.
Share This