pro období 2024 – 2026

V naší firmě se zavazujeme k nejvyšším standardům kvality. Naše politika kvality je založena na principu neustálého zlepšování, inovace a důrazu na spokojenost našich zákazníků to vše v souladu s kontextem a strategickými záměry. Z tohoto důvodu v roce 2003 naše společnost zavedla pro oblast svého podnikání Systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. Tento dokument slouží jako vodítko pro všechny zaměstnance, jak dosáhnout a udržet tyto vysoké standardy.

Princip orientace na zákazníky a jiné zainteresované strany

 • Naší nejvyšší prioritou je uspokojení potřeb a očekávání našich zákazníků. Snažíme se porozumět jejich požadavkům a dodávat produkty a služby, které překračují jejich očekávání.
 • Vzájemná komunikace s dodavateli a odběrateli bude vedena vždy korektně k dosažení spokojenosti zákazníka.
 • Společnost i její zaměstnanci dodržují veškerou legislativu České republiky, tedy řídí se zákony, vyhláškami a veškerými právními předpisy. Jednají dle společenských zvyklostí a etiky.
 • Kvalitou výrobků chceme uspokojovat požadavky a očekávaní zákazníků z hlediska účelu použití a ve shodě s normami a specifikacemi.
 • Každý zaměstnanec je zodpovědný za dodržování a podporu politiky kvality.
 • Zaměřujeme se na neustálé zlepšování procesů, produkčních postupů a systémů kvality k dosahování nulové propustnosti vadných výrobků k jednotlivým zákazníkům.
 • Využíváme moderní technologie a nejlepší postupy pro zajištění kvality našich výrobků a služeb.
 • Poskytujeme odpovídající zdroje, školení a podporu zaměstnancům pro dosažení a udržení vysokých standardů kvality.
 • Zákazníci jsou naší prioritou, a proto se snažíme porozumět jejich potřebám a očekáváním.
 • Poskytujeme výrobky a služby, které jsou spolehlivé, bezpečné a plně odpovídají specifikacím a požadavkům zákazníků.
 • Sledujeme spokojenost zákazníků a aktivně reagujeme na jejich zpětnou vazbu pro neustálé zlepšování.
 • Monitorujeme a hodnotíme způsobilost našich odběratelů, tak aby se co nejvíce minimalizovali riziko nezaplacení našich pohledávek.

 

Princip vedení lidí a týmové práce, rozvoj a angažovanost lidí

 • Chceme efektivně komunikovat strategické cíle a hodnoty organizace, aby bylo vytvořeno prostředí důvěry a angažovanosti.
 • Zavazuje se cílevědomě budovat zázemí pro své pracovníky a současně zkvalitňovat jejich práci formou vzdělávání.
 • O problémech se otevřeně diskutuje a řeší za pomoci managementu, a to analýzou příčin a přijímáním účinných opatření a to na výrobních, obchodních poradách a poradách vedení.
 • Společnost prostřednictvím odměn motivuje své zaměstnance k větší angažovanosti. Od tohoto kroku si slibuje zvýšení kvality sortimentu a služeb na straně druhé i snížení nákladů.
 • Zajištění transparentnosti v rozhodovacích procesech a spravedlivého zacházení se všemi zaměstnanci.

 

Princip měřitelnosti výsledků, neustálého zlepšování

 • K zajištění Politiky kvality se vrcholové vedení zavazuje udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky Normy ČSN EN ISO 9001.
 • Neustále sledujeme výsledky a využíváme metody jako je analýza dat pro identifikaci oblastí, kde lze provést zlepšení.
 • Podporujeme iniciativy a nápady zaměstnanců na zlepšení kvality a efektivity procesů a činností.
 • Máme definované procesy a postupy pro výrobu, kontrolu kvality, dodávky a servis, které jsou neustále monitorovány a aktualizovány podle potřeb.
 • Každý zaměstnanec je povinen dodržovat stanovené postupy a respektovat příslušné normy a regulace.
 • Pravidelně provádíme interní auditace a revize systému managementu kvality, abychom zajistili jeho efektivitu a přizpůsobení se měnícím se podmínkám a požadavkům

Princip partnerství s dodavateli

 • Naše politika kvality klade důraz na plnění požadavků stanovených zákazníky a závaznými předpisy a na neustálé zlepšování efektivnosti systému jakosti. Pro zvyšování kvality a výkonů při snižování nákladů, musíme neustále vyhledávat nové dodavatele kvalitních materiálů při snaze o snižování nákladů na suroviny, obaly a další materiál při zachování kvality výrobků.
 • Monitorujeme a hodnotíme způsobilost našich dodavatelů.

 

Tato politika kvality je známa a pochopena všemi zaměstnanci společnosti UO TEX s.r.o. a je pravidelně přezkoumávána a aktualizována, aby byla v souladu s našimi cíli a hodnotami.

 

V Ústí nad Orlicí, dne 1. ledna 2024                                         
Zpracoval: Ing. Matouš Mejdr       

Share This